ReadyPlanet.com
ตาข่ายกันฝุ่น

ตาข่ายกันฝุ่น

วัสดุ : เส้นใยโพลีเอทิลีน อายุการใช้งาน : 2 ปี

      

สีเขียว   น้ำหนักเฉลี่ย 135 กรัมต่อตารางเมตร 

สีฟ้า       น้ำหนักเฉลี่ย 100 กรัมต่อตารางเมตร 

             

 

 

แบบม้วน

2 เมตร x 100 เมตร

4 เมตร x 50 เมตร 

 

        

 

 

ต้องการสินค้าสำเร็จรูป สามารถสั่งได้ ขนาดตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

                ลักษณะของการเย็บ : ช่วงมุม                                             ประเภทตาไก่ที่ใช้ 

                                                                  

 

 

 

                                 ลักษณะการเย็บต่อผ้า                                ลักษณะการ ตอกตาไก่ (ระยะห่างตาไก่ ปกติ 1 เมตร )

                                                                     

 

 

 

        ลักษณะการเย็บขอบผ้า                                                             สินค้าสำเร็จรูป