ReadyPlanet.com
ตาข่ายกันฝุ่น

ตาข่ายกันฝุ่น

วัสดุ : เส้นใยโพลีเอทิลีน อายุการใช้งาน : 2 ปี

ตาข่ายกันฝุ่น

ตาข่ายกันฝุ่น

 

 

สีเขียว :  น้ำหนักเฉลี่ย 135 กรัมต่อตารางเมตร

สีฟ้า : น้ำหนักเฉลี่ย 100 กรัมต่อตารางเมตร

           

 

 

 ตาข่ายกันฝุ่น

 

 ตาข่ายกันฝุ่น ตาข่ายกันฝุ่น

 

 

 

แบบม้วน

2 เมตร x 100 เมตร

4 เมตร x 50 เมตร 

 

 

ตาข่ายกันฝุ่น

 

ตาข่ายกันฝุ่น

ตาข่ายกันฝุ่น ตาข่ายกันฝุ่น

ตาข่ายกันฝุ่น ตาข่ายกันฝุ่น 

 

ต้องการสินค้าสำเร็จรูป

สามารถสั่งได้ ขนาดตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

ลักษณะของการเย็บ : ช่วงมุม

 

 

ลักษณะการเย็บต่อผ้า

 

ลักษณะการ ตอกตาไก่

           

ลักษณะการเย็บขอบผ้า

สินค้าสำเร็จรูป